Print

Nyt Nyhedsbrev
Du
sidder her med det første nummer af Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning, som fremover vil udkomme én gang i kvar-talet. I nyhedsbrevet vil Danmarks Trans-portForskning informere om forskning inden for et udvalgt emne. Emnet vil være forskel-ligt fra gang til gang. Målet med nyhedsbre-vet er at give alle med interesse for trafik-sikkerhed et indblik i den aktuelle forskning fra ind- og udland. Vi vil se på både den samfundsmæssige og den praktiske relevans samt fortælle om, hvad der forskes i lige nu.

Nyhedsbrevet udarbejdes af Danmarks TransportForskning og bliver støttet af Rådet for Større Færdselssikkerhed, som vi har en løbende dialog med om relevante emner til kommende udgivelser. Distributionen sker elektronisk via en mailingliste, som vi håber du vil tilmelde dig. Nyhedsbrevet kan også findes via hjemmesiderne hos Danmarks TransportForskning og Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Spirituskørsel
Vi lægger ud med at sætte fokus på spiri-tuskørsel, som stadig er et de store trafik-sikkerhedsmæssige problemer.

Omkring en fjerdedel af alle trafikdræbte i Danmark bliver dræbt i forbindelse med et

spiritusuheld. I 2006 svarede det til, at 73 personer af i alt 306 blev dræbt i forbindelse med spiritusuheld.

Selvom det totale antal ulykker og det totale antal trafikdræbte er faldet, er der fortsat for mange meningsløse ofre. Information om al-vorligheden af spirituskørsel til trafikanterne og den store risiko for færdselsuheld, der følger med, kombineret med en målrettet indsats fra politiets side igennem de seneste 20 år, har bestemt haft en positiv virkning, men der er fortsat behov for indsats.

Vi ved, at kampagner og kontrol m.m. vir-ker, men budskabet og metoden skal til-passes de enkelte målgrupper. Og det er givet, at nogle af de spiritusbilister, der sta-dig findes, er svære at nå ud til.

Forskningen fokuserer for tiden på at identi-ficere, hvor stort problemet med spirituskør-sel er, hvornår der sker flest spiritusuheld og hvem, der kører spirituskørsel. Denne viden danner bl.a. baggrund for at kunne målrette kampagner og politikontrol og for at introdu-cere nye indsatser.

God læselyst
Søren Rude, Forskningschef
Danmarks TransportForskning

Spritbilisten er en mand
I begyndelsen af 2007 blev der tegnet en profil af den typiske spiritusbilist.

Læs mere

Alkohol på arbejdspladsen - og i trafikken
Mange kører efter at have drukket alkohol på arbejdspladsen.

Læs mere
Rigspolitiet bruger resultaterne fra trafiksikkerhedsforskningen
Interview om samarbejdet mellem politi og forskning.
 

Læs mere
EU undersøger påvirkede bilister
Alkohol, narkotika og trafikfarlig medicin i trafikken.

Læs mere
Flere er involveret i spirituskørsel
Stor undersøgelse af alkoholadfærden i USA.


Læs mere