Print

Cyklister og sikkerhed

Danmark er et stort cykelland og et af de få vestlige lande, hvor cyklen spiller en stor og vigtig rolle for den samlede persontransport. Det er godt, fordi cyklen bidrager positivt til flere ting; f.eks. mobilitet, fleksibilitet i transportsystemet, mere motion/sundhed samt mindre forurening. Herudover er cyklen et middel til at imødegå den stigende trængsel i biltrafikken i de store byer. Men cyklisterne hører også til de bløde og mest sårbare trafikanter og derfor er der god grund til at fokusere på cyklisternes sikkerhed.

Antallet af cyklistulykker er heldigvis faldet de seneste år, men desværre ikke i samme takt som den generelle udvikling i trafikulyk-kerne. Ifølge den officielle statistik for 2006 blev 31 cyklister dræbt og 1163 kom til skade. Men vi ved fra skadestuernes regi-streringer, at antallet af tilskadekomne i virkeligheden er mange gange større. Desværre har vi de seneste år også konsta-teret et mindre fald i cykeltrafikkens om-fang. De mulige årsager vil jeg ikke kom-mentere her, men en større tryghed og sikkerhed i trafikken er et af midlerne til at vende udviklingen.

I 2007 har regeringen/staten gennem Transport- og Energiministeriet udarbejdet

en cykelstrategi, hvor sikkerheden er et af indsatsområderne, og Færdselssikkerheds-kommissionen har i sin nyligt reviderede nationale handlingsplan fastholdt cyklist-ulykker som en hovedudfordring.

Det er vigtigt, at den fremtidige indsats er baseret på et solidt vidensgrundlag. Selvom vi allerede ved meget, er der fortsat en række ting, der trænger til at blive under-søgt. Dette gælder både i forhold til vejan-læggenes udformning, anvendelse af tekno-logi, cyklisters adfærd og samspil med andre trafikanter samt viden om, hvilke virkemid-ler det er mest hensigtsmæssigt at bruge for at øge sikkerheden for cyklister. Det er der-for glædeligt, at både regeringens cykelstra-tegi og Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan lægger op til en øget indsats inden for forskning og vidensopbygning.

Her i nyhedsbrevet har vi givet nogle for-skellige eksempler på, hvad man kan gøre for at undersøge og forbedre cyklisternes sikkerhed samt peget på nogle af de pro-blemstillinger, som skal håndteres, når man skal vælge og beslutte hvilke initiativer, der skal føres ud i livet.

God læselyst
Søren Rude, Forskningschef
Danmarks TransportForskning

Cyklistsikkerhed i rundkørsler
Der kan ikke påvises nogen sam-menhæng mellem cyklistuheld og cykelsti. Men rundkørslens kurve-radius er af stor betydning.
Læs mere
Havarikommissionen undersøger cyklistuheld
Uheld med cyklister i vigepligts-regulerede kryds bliver dybde-analyseret.
Læs mere
Cyklister svinger til højre for rødt lys 
Ca. 75 % af cyklisterne kører over for rødt ved højresving. Øger det eller mindsker det sikkerheden?
Læs mere
Er cykelhjelme effektive?Undersøgelse fra New Zealand viser et markant fald i antal hovedskader som følge af påbud om brug af cykelhjelm.
Læs mere
Skal det være lovpligtigt at bruge cykelhjelm?
Det gode svar på dette spørgsmål kræver mere helhedsorienterede vurderinger.
Læs mere