Print

Distraktion og uopmærksomhed

Vi laver mange forskellige ting, mens vi færdes i trafikken. En del af dem er distra-herende og fjerner vores opmærksomhed fra den primære kørselsopgave. Distraktion og uopmærksomhed forringer kørselspræ-stationen, og bliver dermed en medvirkende årsag til mange ulykker.

Hvor stor betydning distraktion og uopmærk-somhed har for antallet af ulykker, ved vi ikke, men det kan meget vel være flere, end man umiddelbart tror. I hvert fald viser en interviewundersøgelse, som Rådet for Større Færdselssikkerhed har gennemført i forbin-delse med dette nyhedsbrev, at befolkningen tror uopmærksomhed har meget stor betyd-ning for antallet af dræbte i trafikken. 

Bilerne bliver fyldt med mere og mere ud-styr af hensyn til vores komfort, sikkerhed og kommunikation. Specielt det trådløse kommunikationsudstyr (fx mobiltelefoner, navigationsudstyr, computere) vinder frem. For en del trafikanter er bilturen ikke længe-re bare transporttid, tiden skal også bruges til at kommunikere og andre ting, der kræ-ver online kontakt med omverden. Og vi lever i en verden, hvor mange efterhånden forventer, at alle – også trafikanter - er til-gængelige hele tiden.
Kommunikationsudstyret er godt for flere ting. Eksempelvis til at finde vej og give besked om forsinkelser. Men alt i alt er det generelle indtryk, at distraktion fra kom-munikationsudstyr er et stigende problem. Der er derfor god grund til at rette opmærk-somheden mod området. Et af de grundlæg-gende problemer er, at mange af os tror, vi mentalt og motorisk kan overkomme og overskue mere, end vi rent faktisk kan.

I dette nyhedsbrev kan du læse resultatet af Rådet for Større Færdselssikkerheds inter-viewundersøgelse, der viser befolkningens syn på distraktion og uopmærksomhed. Un-dersøgelsen giver stof til eftertanke og un-derstøtter, at der er behov for mere viden om emnet. Fra Danmarks TransportForsk-nings side, har vi - ud fra de ret begrænsede videnskabelige undersøgelser, der foreligger – beskrevet, hvordan man kan anskue og forstå fænomenet distraktion og uopmærk-somhed, som en risikofaktor i trafikken. Desuden har vi set på muligheden for at hjælpe distraherede trafikanter via tekniske løsninger.


God læselyst
Søren Rude, Forskningschef
Danmarks TransportForskning

Distraktion i trafikken er farlig
Distraktion kan skyldes mange ting, men et fælles træk er, at de alle er irrelevante for kørselsopgaven.

Læs mere
Danskerne tror, uopmærk-somhed er et stort problem
Se resultatet af en interview-undersøgelse.

Læs mere
Mobiltelefoner påvirker fodgængeres adfærd negativt
Fodgængere orienterer sig dårlige-re, når de anvender mobiltelefon.

Læs mere
Hvordan undersøger man distraktion?
Man skal medtænke flere forhold, når man vurderer distraktorer.

Læs mere
Tekniske løsninger til begrænsning af distraktion
Kan distraktorer afhjælpes med tekniske systemer?

Læs mere