Print

Hvilke trafiksikkerhedstiltag er bedst?

Alle, der arbejder med trafiksikkerhed, ønsker at gøre det bedst muligt. I Europa bruges der hvert år mange menneskelige og økonomiske ressourcer på tiltag, som skal gøre det mere sikkert for os at færdes i trafikken. Desværre bruges der ikke nær så mange ressourcer på velkvalificerede evalu-eringer af de udførte tiltag. Derfor mister vi ikke blot vigtig viden, men også muligheden for at vurdere, hvordan vi kan anvende de – ofte knappe – ressourcer mest effektivt.

Dette problem er baggrunden for EU-pro-jektet SUPREME (Summary and Publication of Best Practices in Road Safety in the Member States). Projektets formål var at indsamle, analysere, opsummere og publicere de bedste tiltag indenfor trafiksikkerhed i de europæiske lande. Resultaterne retter sig mod politikere og beslutningstagere på alle niveauer, praktikere, interessegrupper mm.

I dette Nyhedsbrev vil vi fokusere på nogle af de tiltag, som i SUPREME er vurderet som den bedste praksis. Det drejer sig om tiltag indenfor temaerne: Overordnede rammer for trafiksikkerhed, uheldsstatistik, overvågning og kontrol, kampagner samt infrastruktur.


Læseren opfordres til selv at dykke ned i den vigtige viden, der er indsamlet på andre områder. Referencer findes under alle Nyhedsbrevets artikler.

Andre områder, som behandles i projektet, er færdselsundervisning, køreuddannelse, køretøjer og sikkerhedsudstyr, rehabilitering og diagnosticering samt hjælp og behandling efter en ulykke. De kriterier, der blev målt for at identificere de bedste tiltag, var bl.a.: Videnskabeligt dokumenterede effekter, et positivt cost-benefit forhold, forventet bæredygtighed, offentlig accept, potentiale til at kunne blive anvendt i andre lande.

I nogle tilfælde er der dog medtaget tiltag, som ikke kunne leve op til alle disse kriterier, men alligevel blev fundet meget kvalificerede eller lovende. Tiltagene er derfor inddelt i tre kategorier: Bedste praksis, god praksis og lovende praksis. Resultaterne er publiceret og elektronisk tilgængelige for alle, og jeg håber, at du vil kunne finde viden og inspiration til at kunne løse de trafiksikkerhedsmæssige problemer, som er relevante i netop dit arbejde.

God fornøjelse
Lotte Larsen, seniorforsker
DTU Transport

De overordnede rammer for trafiksikkerhed
Brug af omkostnings-effektivitets-analyser giver større effekt for samme penge.
Læs mere

Uheldsstatistik
En pålidelig statistik er en vigtig forudsætning for at kunne vælge indsatserne på et velfunderet grundlag.
Læs mere
Undervisning og kampagner
Videnskabelig dokumentation for positiv effekt af den norske "sig fra" kampagne.

Læs mere
Overvågning og kontrol
Automatisk hastighedskontrol er et godt redskab til at øge intensiteten i overvågning og kontrol.

Læs mere
Infrastruktur
Trafiksikkerhedsrevision vurderes som bedste praksis inden for infrastrukturen. Ros til Danmark.

Læs mere