Print

Kurser for spiritusbilister

Spirituskørsel er en væsentlig sikkerheds-risiko i trafikken, og der har gennem mange år i Danmark været arbejdet for at ned-bringe antallet af spiritusbilister, bl.a. ved hjælp af kampagner, nedsættelse af promillegrænsen, øget kontrol og strengere straffe. Antallet af spirituspåvirkede motorførere, der har været indblandet i personskadeuheld, er da også blevet mere end halveret fra midten af 70’erne.

Der arbejdes i mange lande løbende på at finde foranstaltninger, der yderligere kan nedbringe omfanget af spirituskørsel. En side af dette arbejde er rettet mod at forhindre, at personer, der er blevet taget for spiritus-kørsel, gør det igen. Med dette formål har man i mange lande udviklet målrettede rehabiliteringskurser for at hindre tilbage-fald. Kurserne skal få spiritusbilisterne til at indse det uhensigtsmæssige i deres adfærd, og dermed påvirke dem til at ændre den.

Også i Danmark har man udviklet et kursus for spiritusbilister, og siden 1. marts 2002 har alle, der har fået kørekortet fradømt ubetinget eller har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, skullet gennemgå et kursus i alkohol og trafik– et såkaldt A/T-kursus – som forudsætning for at generhverve kørekortet. Denne regel er senere blevet udvidet til også at gælde personer, der har fået fradømt kørekortet betinget. I dette nyhedsbrev bringes en evaluering af kurset. EU-projektet DRUID ”Driving under the Influence of Drugs, Medicines and Alcohol” (www.druid-project.eu) er tidligere blevet omtalt i nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning (nr. 1, juni 2007). I projektet, der startede i 2006 og forventes afsluttet i 2011, deltager 19 europæiske lande. Projektet skal bl.a. skaffe yderligere viden om sammenhængen mellem alkohol og trafiksikkerhed.

Som et led i dette projekt har man gennem-gået de internationale erfaringer med reha-biliteringskurser. Man har set på effekten af kurserne, og hvad deltagerne mener om dem. Endvidere har man undersøgt, hvem det er, som falder tilbage til spirituskørsel, og som kurserne altså ikke når. Tre artikler i nyhedsbrevet er baseret på dette arbejde.


God læselyst
Gitte Carstensen og Inger Marie Bernhoft
seniorforskere, DTU Transport

Vodkaflaske Evaluering af A/T-kurser
De danske kurser i alkohol og
trafik for spiritusbilister - A/T-kurserne - er blevet evalueret
både med hensyn til indhold og effekt. De ser ud til at virke efter hensigten.
Læs mere
Ulykke Virker kurser for spiritusbilister - internationale erfaringer
Flere landes rehabiliteringskurser for spiritusbilister er blevet evalueret i tidens løb. Her sammenfattes de internationale erfaringer, man har gjort sig.
Læs mere
Bilnøgle i glas Deltagernes udbytte af rehabiliteringskurser
I en række europæiske lande har man spurgt deltagerne i kurser for spiritusbilister om, hvad de syntes om kurset og hvilket udbytte, de mente, de havde fået ud af det.
Læs mere
politi med stopskilt Hvem bliver taget for spirituskørsel igen og igen?
Hvad er karakteristisk for dem, der gennemgår et kursus, men som kører spirituskørsel igen? Dette er undersøgt på basis af et østrigsk materiale.
Læs mere